.

Fundats

Fundats for bryggeriet vestfyens fond

§ 1 Fondens navn

Fondens navn er Bryggeriet Vestfyens Fond. Fondens hjemsted er Assens.

§ 2 Fondens formål

Fondens formål er at yde støtte til almen velgørende og kulturelle formål primært inden for det vestfynske område.

§ 3 Fondens formue

Fonden er stiftet d. 16.6. 1998 som erhvervsdrivende fond. Den 23.8. 2016 omdannes fonden til almen fond.

Fondens formue bestod oprindeligt af en samtidig med stiftelsen modtaget gave fra Bryggeriet Vestfyen A/S stor kr. 300.000,00.

Formuen udgjorde på omdannelsestidspunktet d. 23.8. 2016 kr. 2.534.903,00, hvilket herefter svarer til fondens bundne kapital.

Formuen er i forbindelse med salget af aktierne i Bryggeriet Vestfyen i august 2021 øget til kr. 19,5 mio. og samtidigt gjort likvid.

Den bundne kapital kan forøges ved midler der tilgår fonden som arv og gave. Fondens formue skal investeres efter gældende regler for anbringelse af fondsmidler.

§ 4 Anvendelse af overskud og uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til god regnskabsskik og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

At yde økonomisk støtte til almen velgørende og kulturelle formål primært i det Vestfynske område, blandt andet til:

  1. Initiativer der fremmer børn og unges muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder.
  2. Kulturelle aktiviteter i området.
  3. Anlægsopgaver indenfor formålet.

Bestyrelsen er fritstillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb alene med respekt af lovgivningen og fondens vedtægter.

§ 5 Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

1 medlem skal være den til enhver tid siddende borgmester i Assens Kommune. 1 medlem skal være den til enhver tid værende administrerende direktør i Bryggeriet Vestfyen.

3 medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt personer i det vestfynske område med erfaring og interesse for Fondens formål.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Fondens formand repræsenterer Fonden udadtil.

Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, når han ikke længere opfylder betingelserne for at være valgt til Fondens bestyrelse.

Det enkelte medlem af bestyrelsen skal stedse opfylde de til enhver tid gældende betingelser for medlemskab af bestyrelser i en Fond, jfr. Fondsloven.

Medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen, er udpeget for en periode af maksimalt 10 år dog til det kalenderår, hvor medlemmet fylder 75 år. Dette med virkning pr. 1. januar 2022.

Det pålægges bestyrelsen at føre protokol, hvori indføres Fondens fundats, det årlige regnskab for Fonden, oplysning om hvem der oppebærer støtte og med hvilket beløb, samt i øvrigt alt der måtte være af interesse for Fonden. Der afholdes 2-3 bestyrelsesmøder årligt, samt når 1 bestyrelsesmedlem eller fondens revisor forlanger det.

Bestyrelsesmøder kan indkaldes og afholdes elektronisk. 1 bestyrelsesmedlem kan dog kræve, at bestyrelsesmødet afholdes fysisk.

Bestyrelsen kan afholde omkostninger til ekstern hjælp/bistand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Vedtagelser træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved almindelig flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Tegningsregel

Fonden forpligtes med underskrift af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Som andet bestyrelsesmedlem er udpeget direktøren for Bryggeriet Vestfyn. Beslutning om, og tildeling af, investeringsmandat kræver godkendelse af hele bestyrelsen. Der kan meddeles prokura.

§ 7 Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for deres arbejde som bestyrelsesmedlem.

§ 8 Årsrapport og revision

Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Fondens regnskab løber fra 1/10 til 30/9. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden udgangen af december måned.

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

a) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
b) Godkendelse af fondens årsrapport.
c) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller dækning af årets underskud og uddelinger i henhold til vedtægten.
d) Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer.
e) Stillingtagen til fondens uddelingspolitik.
f) Evt.

§ 9 Fondens anvendelse

Fondens formue kan alene anvendes til opnåelse af Fondens formål.

§ 10 Ændring af vedtægten

Ændringer til nærværende fundats kan foretages ved enstemmig beslutning af bestyrelsen.

§ 11 Opløsning af fonden

Fondens ophør, herunder sammensmeltning med en anden fond, kan vedtages af bestyrelsen. Hertil kræves at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Ved Fondens ophør skal bestyrelsen påse, at Fondens eventuelle formue udbetales i overensstemmelse med Fondens formål.

Således vedtaget på fondsbestyrelsesmødet den 5. oktober 2021 med virkning pr. 1. januar 2022

Bestyrelsen:

Formand Bo Eriksen
Poul Bertelsen
Rasmus Damsted Hansen
Jacob Bjerre
Søren S. Andersen

Sidebar